Search form

Jama Aburr-ji 15:20

20Wurra jarra nguburr-wukurrja barra burrwa minypa gun-guna: Mun-gata balaja, jin-garla jin-gata jibu-barnjinga nula aburr-workiya an-guripa jin-guripa wangarr, rrapa minypa barrwa mbi-banga aburr-workiya, mun-narda Jesus burr-yika gu-galiya yerrcha gala barra mbi-bay; ngardawa an-guripa mun-nika mun-gata balaja. Rrapa gun-nerranga nguburr-wukurrja barra burrwa minypa gun-guna: Aburr-jarlapiya barra; gala yapa marrambay jama aburr-ji. Rrapa gun-nerranga barrwa gun-guna: Minyjak an-guyinda, minyjak jin-guyinda jiny-juwuna a-juwuna minypa ana-gugaliya jawa a-jirra a-birrirrijinga nula, ana-gurda ngacha gala barra Jesus burr-yika gu-galiya yerrcha abu-bay an-garla, jibu-bay jin-garla. Rrapa gala barra an-maningan abu-bay, jin-maningan jibu-bay.