Search form

Jama Aburr-ji 15:21

21Gun-narda wupa joborr burrwa Jesus burr-yika aburr-gata Jentayl yerrcha. Minypa Mojich gun-nika gipa minypa aburr-galiyana aburr-workiyana, gun-gata wolawola Jarradi (Saturday) gu-ni aburr-barrngumurra aburr-workiyana bala gu-jirra gu-boya Ju yerrcha gun-burriya marn․gi aburr-negiya aburr-workiya. Minypa Ju aburr-bapurr aburr-werranga mu-ngoyurra aburr-bona gun-jaranga rrawa aburr-nirra aburr-boya Jentayl yerrcha aburr-murna, wurpa lika Mojich gun-nika joborr mu-nguy gubu-ngurrjinga aburr-workiya. Gu-gurda ngacha.”