Search form

Jama Aburr-ji 15:22

Jurra Aburr-wukurrjinga Burrwa Jentayl Yerrcha Aburr-gata Marr Aburr-balcharra

22Jeymch a-yinagata a-wena burrwa, lika Jesus burr-yika aburr-mujama rrapa mu-murna yerrcha aburr-gata rrapa barrwa aburr-werranga aburr-jaranga Jesus burr-yika jawina, aburr-gurdiya wupa gubu-borrwurra aburr-werranga aburr-gatiya burrbu-ma barra aburr-mujaruk, minypa Antiyak burrbi-jerrma barra wugupa butula Paul rrapa Barnabach. Ganapiya, lika abirri-jirrapa burrbu-menga — Jurrach (Judas) an-gata abu-ngurrjinga aburr-workiyana Bartchabach (Barsabbas), rrapa an-nerranga an-gata an-nelangga Jaylach (Silas), abirri-gurdiya mu-ngoyurra abirri-jirra burrwa worlapa arrburrwa yerrcha.