Search form

Jama Aburr-ji 15:26

26Minyjiya, ngarla. Abirri-guna Barnabach rrapa Paul burr-guya jama abirri-ji nula abirri-workiyana Jesus Christ, marrban aburr-werranga mari gubi-rrimarra butula burrbu-buna, jimarna abirri-juwiyarna.