Search form

Jama Aburr-ji 15:29

29Mun-gata balaja, jin-garla jin-gata jibu-barnjinga nula aburr-workiya an-guripa jin-guripa wangarr rrapa minypa barrwa mbi-banga aburr-workiya, wurra mun-narda ana-goyburrpa gala barra nyibu-bay; ngardawa an-guripa mun-nika mun-gata balaja. Rrapa gala barra an-maningan jin-maningan nyibu-bay. Rrapa minyjak an-guyinda minyjak jin-guyinda jiny-juwuna a-juwuna minypa ana-gugaliya jawa a-jirra a-birrirrijinga nula, ana-gurda ngacha ana-goyburrpa gala barra nyibu-bay an-garla rrapa jin-garla. Rrapa gala barra marrambay jama nyiburr-ji. Gu-gurda ngacha joborr gun-guyinda gun-mola ana-gorrburrwa barra nyibu-borrwa.

“Ganapiya ana-gorrburrwa janguny. Nyanyapa arrku wugupa ana-gorrburrwa. Bobo.”