Search form

Jama Aburr-ji 15:3

3Ganapiya, lika burrbi-jerrmarra, Jirúchalam aburr-bona. Wurra gun-gatiya burdak gojilapa aburr-bamuna Boníchiya (Phoenicia) rrapa Jimériya (Samaria), birripa gubu-ngurrjinga burrwa aburr-bona gun-gata minypa Jentayl yerrcha aburr-ngukurdanyjiyana rrapa marr aburr-balcha nula Jesus. Rrapa gun-narda waypa worlapa arrburrwa yerrcha aburr-gata aburr-galiyana, burr-guya aburr-marrkapchinga.