Search form

Jama Aburr-ji 15:30

30Aburr-yinagata aburr-wukurrjinga burrwa aburr-gata gu-werranga gu-rrawa aburr-nirra Jentayl yerrcha. Lika aburr-garlmuna, aburr-gata wupa aburr-welangga burrbu-wuna burrwa jurra. Lika burrbi-jerrmarra, aburr-bona, aburr-bena Antiyak. Lika aburr-gonyjinga burrwa Jesus burr-yika gu-galiya yerrcha, lika gu-ngardapa aburr-negiyana, lika burrbu-wuna mun-gata jurra.