Search form

Jama Aburr-ji 15:35

35Wurra Paul rrapa Barnabach burdak gata abirri-ni Antiyak, rrapa minypa bitipa rrapa aburr-werranga burr-guta Wangarr gun-nika janguny gubu-ngurrjinga burrwa aburr-gata wurra gama gorlk rrapa marn․gi marn․gi burrbi-negarra aburr-ni.