Search form

Jama Aburr-ji 15:36

Paul Rrapa Barnabach Bama Abirri-demiyana

36Gu-bamuna, marr gun-baykarda gu-ni, lika Paul a-wena nula Barnabach, “A-lay, arr-boy, aburr-borrmunga arrbi-na, worlapa arrku yerrcha mu-ngoyurra Wangarr gun-nika janguny arr-wena burrwa arr-bona gun-jaranga rrawa. Arrbi-na barra aburr-yinmiya aburr-nirra.”