Search form

Jama Aburr-ji 15:38

38wurra Paul gu-borrwurra gun-narda gun-molamola ngika, ngardawa Jon Mark mu-ngoyurra bijirri-bawuna gata Bempíliya (Pamphylia) aburr-ni, jimarn jarra bitipa bama aburr-yinanga mu-nguy aburr-boyarna, jama aburr-jirrarna wugupa.