Search form

Jama Aburr-ji 15:39

39Gun-narda nula Barnabach rrapa Paul ngarndarrk ngarndarrk abirri-negiyana abirri-ni burr-guya, lika bama abirri-demiyana, ngardapa ngardapa abirri-bona. Minypa Barnabach a-ganyja Mark, mu-michiyang abirri-bona Jayprach (Cyprus);