Search form

Jama Aburr-ji 15:4

4Barrwa gun-gata Antiyak wenga aburr-bena Jirúchalam, aburr-gata Jesus burr-yika aburr-mujama rrapa barrwa aburr-werranga mu-murna yerrcha rrapa barrwa aburr-jaranga Jesus burr-yika gu-galiya yerrcha birripa aburr-gonyjinga burrwa Antiyak aburr-guyinda. Lika aburr-galiyana butula Paul rrapa Barnabach bitipa gubirri-ngurrjinga burrwa minypa nipa Wangarr a-yinmiyana jama a-ji, minypa bitipa abirri-mujama nula.