Search form

Jama Aburr-ji 15:41

41Lika Paul a-bona rrawa wana gun-bapala gun-gata Jiriya rrapa Jilíchiya. Minypa gun-gata rrawa gu-jirra gu-boya Jesus burr-yika gu-galiya yerrcha aburr-gata minypa gu-ngardapa aburr-negiyana aburr-workiyana, nipa Paul a-bena burrwa rrapa minypa derta burr-negarra.