Search form

Jama Aburr-ji 15:6

6Lika Jesus burr-yika aburr-mujama rrapa aburr-gata mu-murna yerrcha gu-ngardapa aburr-negiyana ngardapa, gun-maywapa janguny aburr-wechawecha gun-nga gun-burral joborr.