Search form

Jama Aburr-ji 15:7

7Gun-baykarda aburr-wena, lika Birta a-garlmuna, a-wena burrwa. “A-lay, aburr-borrmunga, ana-goyburrpa marn․gi nguburr-gurdiya wupa Nyanyapa arrku nguna-menga ngaypa ngardapa yanma ngaypa ngu-bona, ngu-wena burrwa aburr-gata gu-werranga gu-rrawa wenga Jentayl yerrcha barra gun-molamola janguny aburr-galiya rrapa marr aburr-balcha nula Jesus.