Search form

Jama Aburr-ji 15:8

8Rrapa Wangarr an-gata minypa nipiya ana-nyala a-nacha a-nirra an-gugaliya wuparnana an-ngurrnga, nipa arr-gurdagurdarrana rrapa ngayburrpa marn․gi nipa burr-menga Jentayl yerrcha. Minypa nipa burr-wuna Mern An-mawunga gun-maywapa minypa ngayburrpa mu-ngoyurra arr-wuna, gu-gurda ngacha.