Search form

Jama Aburr-ji 16:11

Gun-gata Bilipay (Philippi) Jin-gata Lirriya (Lydia) Marr Jiny-balcha

11Ganapiya, lika Durówech wenga mu-michiyang jechinuwa nyiburr-bona, gojilapa nyiburr-bena gun-gata bamara Jemotrech (Samothrace). Nyiburr-yu, guna-gepana, nyiburr-jurrwurra, gu-belambila nyiburr-bena gun-murna rrawa gun-gata gun-nelangga Niyápalich (Neapolis).