Search form

Jama Aburr-ji 16:14

14Rrapa jin-ngardapa jiny-jaliyana arrburrwa jinyu-ni, nipa jin-gata jin-nelangga Lirriya (Lydia). Nipa Jayatáyra (Thyatira) jin-guyinda, gun-gata wana gu-bapala gu-rrawa gun-nelangga Aycha. Nipa mirikal jama jiny-ji jiny-yorkiyana, minypa aburr-werranga mbi-jarlapuna, lika nipa mu-ganyja jiny-yorkiyana, lika aburr-werranga burr-wuna jiny-yorkiyana rrapa rrupiya mu-menga. Bugula mu-maya marr mun-gungunyja purple mun-gata mirikal. Nipa gipa mu-ngoyurra Wangarr jiny-marrngoypiyana nula jiny-yorkiyana, rrapa nipa Wangarr ana-nyala jiny-jarlapuna, Paul a-wena, burr-guya jiny-jaliyana nula.