Search form

Jama Aburr-ji 16:16

Walkwalk Jiny-bawuna A-bena Jin-nerranga Jin-gata

16Nuwurra gun-nerranga gu-ni, nyiburr-bona gu-maywapa gata Wangarr abu-wengganana aburr-workiyana. Wurra gojilapa nyiburr-bamuna, jin-nerranga jin-mujama jin-guyinda galamurrpa nyibu-garrana, nipa walkwalk ji-bama. Minypa walkwalk nyanma jiny-yena jiny-yorkiyana, wurra gama gorlk mu-ngoyurra gu-ngurrjinga burrwa jiny-yorkiyana barrwa gu-yinmiya barra. Minypa gun-narda burr-rrupiya jama jiny-ji jiny-yorkiyana rrapa aburr-yigipa jaga aburr-ganana achila aburr-workiyana rrupiya wana mbi-menga aburr-workiyana.