Search form

Jama Aburr-ji 16:17

17Paul ngayburrpa jin-gata nyirr-jurrjurrmurra jin-digirrgarra jiny-yorkiyana, jiny-jabarrchinga, jiny-yinanga, “Aburr-guna gu-galiya yerrcha aburr-yigipa aburr-mujama Wangarr an-gata wana an-babalapa. Birripa gubu-ngurrjinga ana-gorrburrwa minypa ana-goyburrpa nyiburr-yinmiya barra wanngu nyiburr-ni.”