Search form

Jama Aburr-ji 16:19

19Wurra gun-narda aburr-yigipa jaga aburr-ganana achila aburr-workiyana gubi-nana, gubu-borrwurra gala mola jiny-yinmiya rrupiya mu-ma burrwa jiny-yorkiya. Lika aburr-garlmunapa burrbi-rrimarrapa Paul rrapa Jaylach (Silas), lika burrbu-rurrgakaja, gata aburr-bena wurra gama gorlk aburr-ni aburr-workiyana. Lika murna burrbu-wuna Rowm aburr-guyinda