Search form

Jama Aburr-ji 16:20

20aburr-gata bunggawa yerrcha. Minypa aburr-yinanga burrwa, “A-lay, abirri-guna Ju yerrcha, bitipa wurra gama gorlk bambulabulawa burrbi-nenga abirri-boya.