Search form

Jama Aburr-ji 16:22

22Lika wurra gama gorlk aburr-jaranga aburr-gata gu-ngardapa aburr-negiyana, aburr-bachirramiyana butula Paul rrapa Jaylach. Lika aburr-gata bunggawa yerrcha mun-bitipa mirikal Paul rrapa Jaylach mun-butiya mbi-gorndanga butula, mbi-yerrkujamarra butula, lika aburr-wena aburr-birripa aburr-mujama barra burrbu-jurrburaykujama.