Search form

Jama Aburr-ji 16:23

Paul Rrapa Jaylach (Silas) Wuparnana Abirri-ni

23Gun-gatiya burrbu-jurrburaykujamurra aburr-ni, lika burrbu-barrbuna Paul rrapa Jaylach wuparnana gu-bala, minypa brichina (prisoner) abirri-ni. Rrapa an-gata jaga a-ganana a-workiyana, birripa burr-guya aburr-wena nula barra nipa burr-guya jaga a-gana butula; gala yapa minypa bitipa abirri-lijiwarriyan.