Search form

Jama Aburr-ji 16:26

26Lika gun-gatiya gugu rrawa gu-ngorrkiyana burr-guya. Rrapa gun-gata bala gu-ngorrkiyana, ganapiya, ngana gu-jirra burr-guta gu-lapkujamiyana. Rrapa an-gata an-gubandawiya jirn (chain) mu-ngoyurra burrbu-bichinga, aburr-werranga burr-guta a-yarlayarlawiyana burrwa.