Search form

Jama Aburr-ji 16:27

27Rrapa an-gata jaga a-ganana gun-gata bala, nipa mu-ngoyurra a-yunya, wurra rrawa gu-ngorrkiyana, a-jortkarra, a-garlmuna. Rrapa gun-gata nipa gu-nana ngana gu-jirra burr-guta gu-lapkujamiyana gu-ji, lika an-nigipa barrang a-warrkarra, jimarna a-rrayarna. Ngardawa gu-borrwurra birripa wuparnana aburr-ni jimarna aburr-bona. Gu-gurdiya nula jimarna nipa a-rrayarna, ngardawa a-gurkuja burrwa aburr-gata bunggawa yerrcha.