Search form

Jama Aburr-ji 16:29

29Lika nipa an-gata a-wena aburr-borrmunga aburr-birtarrmiyana nula, lika ana-yurtchingapa ana-wurrwurrjinga ana-barrngumurra gu-bala, gata bitipa abirri-gochila a-bungguna butula Paul rrapa Jaylach.