Search form

Jama Aburr-ji 16:34

34Lika nipa an-gata bijirri-ganyja a-warrchinga gu-yigipa gu-rrawa nipa a-yu a-workiyana, lika balaja m-barnjinga butula. Gun-gatiya nipa rrapa aburr-yigipa burr-bapala burr-jawa aburr-marrkapchinga ngardawa gatiya gugu marr aburr-balcha nula Wangarr.