Search form

Jama Aburr-ji 16:35

35Nuwurra guna-gepana, aburr-gata bunggawa yerrcha, birripa burrbi-jerrmarra gurda aburr-birripa aburr-mujama, an-gata jaga a-ganana a-workiyana birripa aburr-wena nula, aburr-yinanga, “A-lay, ganapiya. Abirri-gurda lapkujama butula. Bijirri-jerrma abirri-bengga.”