Search form

Jama Aburr-ji 16:36

36Lika an-gata jaga a-ganana a-workiyana ana-bona, a-wena nula Paul. A-yinanga nula, “A-lay, aburr-gata bunggawa yerrcha janguny gubi-jerrmarra gurda, ngu-lapkujama barra ana-gotula, ajirri-jerrma barra nyirri-bengga. Ganapiya, a-lay, gun-molamola ana-gotula nyirri-boy barra, japurra ngapa nyirri-jirra.”