Search form

Jama Aburr-ji 16:38

38Paul a-yinagata a-wena burrwa, lika aburr-gata aburr-mujama aburr-bona, aburr-birripa bunggawa yerrcha aburr-wena burrwa. Rrapa gun-narda waypa birripa aburr-galiyana Paul rrapa Jaylach an-gata bunggawa Rowm a-ninyarra marn․gi butula, lika aburr-gurkuja.