Search form

Jama Aburr-ji 16:4

4Ganapiya, lika gun-gata rrawa gu-jirra gu-boya bitipa Paul rrapa Dimati abirri-bona, rrapa minypa joborr gubirri-ngurrjinga burrwa abirri-bona aburr-gata Jesus burr-yika gu-galiya yerrcha. Joborr gubirri-ngurrjinga gun-gata minypa Jirúchalam (Jerusalem) aburr-nirra birripa gubi-jarlapuna, Jesus burr-yika aburr-mujama rrapa mu-murna yerrcha burr-guta. Gu-gurda ngacha joborr bitipa Paul rrapa Dimati gubirri-ngurrjinga abirri-bona,