Search form

Jama Aburr-ji 16:40

40Lika Paul rrapa Jaylach gun-gata bala gubirri-bawuna, lika abirri-bona Lirriya gun-nika rrawa. Rrapa gata waypa worlapa arrburrwa yerrcha aburr-bamagutuwiyana butula, bitipa abirri-wena burrwa, gelama gelama burrbu-barra rrapa minypa burrbi-jalkakaja, lika burrbu-bawuna abirri-bona.