Search form

Jama Aburr-ji 16:5

5lika gun-gata rrawa gu-jirra gu-boya Jesus burr-yika gu-galiya yerrcha mu-nguy burr-guya marr aburr-balcha nula nipa, rrapa derta aburr-negiyana rrapa mola aburr-jaranga aburr-ni aburr-bamuna.