Search form

Jama Aburr-ji 16:7

7Lika gatiya waypa abirri-bena wana gun-bapala rrawa Michiya (Mysia), bitipa bama abirri-yinanga jimarna jarra abirri-boyarna yi-gata gu-werranga wana gu-bapala gu-rrawa gun-gata Bichíniya (Bithynia), wurra Jesus An-mawunga bijirri-jobujobuna.