Search form

Jama Aburr-ji 17:10

10Wurra gun-narda ana-munya gu-ni, lika worlapa arrburrwa yerrcha aburr-garlmuna, Paul rrapa Jaylach yongun burrbi-jerrmarra, abirri-bona Buríya (Berea).

Gun-gata Rrawa Buríya (Berea)

Ganapiya, lika gata Buríya abirri-bena Paul rrapa Jaylach, lika gu-bala abirri-barrngumurra Ju yerrcha gun-burriya marn․gi aburr-negiya aburr-workiya.