Search form

Jama Aburr-ji 17:28

28Minypa janguny gu-yurra, gu-yinaga:

‘Nipa nyanma nguburr-nirra rrapa nguburr-rrigirrgnga

minypa nguburr-guwaywuya rrapa nguburr-gugaliya.’

Gu-yinagata gu-yurra janguny. Rrapa mola minypa aburr-goyburrpa aburr-borrmunga aburr-yinaga aburr-weya aburr-workiya,

‘Ngayburrpa burr-guta nguburr-yigipa gu-ngarda yerrcha.’