Search form

Jama Aburr-ji 18:11

11Lika Paul gata a-ni jemberr gun-ngardapa rrapa mola a-yinmiyapa ran․gu a-ni. Minypa wurra gama gorlk marn․gi marn․gi burr-negarra a-ni Wangarr gun-nika janguny.