Search form

Jama Aburr-ji 18:12

12Gun-gatiya waypa nipa Geliyow (Gallio) bunggawa a-ni gu-gatiya wana gu-bapala gu-rrawa Akéya (Achaia), lika Ju yerrcha aburr-gata gu-ngardapa aburr-negiyana, lika Paul abi-rrimarra, abu-ganyja nula yi-gata barra nipa Geliyow ana-nyala a-galiya nula rrapa a-yinmiya barra a-wengga an-mari.