Search form

Jama Aburr-ji 18:17

17Lika gatiya lika birripa aburr-jaranga aburr-ngukurdanyjiyana rrapa Jochanich (Sosthenes) gugu aburr-bachirramiyana nula, an-gata an-geka jaga an-gugana gun-gata bala Ju yerrcha gun-burriya marn․gi aburr-negiya aburr-workiya. Rrapa minypa gata yi-gurrepa abu-buna aburr-ni, gun-narda nipa Geliyow marn․gi, wurra gala a-worijingarna burrwa.