Search form

Jama Aburr-ji 18:18

Paul A-jekarra A-bona Yi-gapa Antiyak (Antioch)

18Lika Paul ngorrngurra gun-jaranga a-ni gata Gorint, lika a-garlmuna, burr-bawuna worlapa arrburrwa yerrcha aburr-gata, lika nipa rrapa Brichíla rrapa Akíla aburr-garlmuna, aburr-bona yi-gata Jiriya (Syria) aburr-ngoyurra. Minypa gu-rrepara aburr-bona Jenkriya (Cenchrea), gatiya minypa Paul a-wena nula ana-werranga mula a-jirra a-jagulmurra rrapa bama an-gorla a-negarra minypa gun-birripa gun-guwarr, ngardawa gun-ngiya gun-gata nipa Paul ana-nyala gochila a-rrana Wangarr.