Search form

Jama Aburr-ji 18:2

2Gata an-ngardapa Ju galamurrpa gubirri-garrana an-nelangga Akíla (Aquila), nipa an-gata Bontach (Pontus) an-guyinda, rrapa jin-nigipa jin-gumarrbipa niya jin-nelangga Brichíla (Priscilla). Minypa birrinyjipa gu-yinmiyapa ngorrngurra mu-ngoyurra, rrawa Yitali (Italy) wenga abirriny-bona gurda Gorint. Ngardawa an-gata Gulórriyach (Claudius) bunggawa gun-gata rrawa burr-yerrnyjinga mipila Ju yerrcha; gala mola aburr-yinmiyarna aburr-nirrarna gu-murnangana gu-rrawa gun-gata Rowm (Rome). Gu-gurda ngacha. Lika nipa Paul ana-bona, gun-birrinyjipa rrawa a-bena burrinyjula gata Gorint.