Search form

Jama Aburr-ji 18:20

20Lika abu-wengganana gun-baykarda a-ni barra, wurra nipa gala gu-yagurrmungarna burrwa.