Search form

Jama Aburr-ji 18:23

Paul Mola A-garlmuna

23Gata Antiyak nipa Paul gu-yinmiyapa ngorrngurra a-ni, lika a-garlmuna, a-bona gun-gata gun-maywapa rrawa Galéychiya (Galatia) rrapa Brijiya (Phrygia), gun-gatiya wupa rrawa gu-jirra gu-boya, rrapa minypa derta burr-negarra a-bona Jesus burr-yika jawina yerrcha aburr-gata.