Search form

Jama Aburr-ji 18:24

An-gata Apóloch (Apollos)

24Wurra gun-gata Apachach (Ephesus) an-ngardapa Ju an-bapurr ana-bona an-nelangga Apóloch (Apollos), nipa Alikchéndriya (Alexandria) an-guyinda. Nipa burr-guya marn․gi a-ni Wangarr gun-nika gun-guwarr janguny mu-jurra gu-yurra, rrapa nipa ngana an-molamola a-wena a-workiyana.