Search form

Jama Aburr-ji 18:25

25Minypa ana-werranga mu-ngoyurra marn․gi a-negarra Jesus gun-nika jarlakarr, lika burr-guya a-wena burrwa a-workiyana, wurra gama gorlk marn․gi burr-negarra nipa Jesus nula. Minypa gun-jechinuwa a-wena a-workiyana, wurpa lika gun-ngardapiya bama gun-gurraga nipa marn․gi — gun-gata Jon gun-nika.