Search form

Jama Aburr-ji 18:26

26Lika gatiya Apachach nipa a-garlmuna, a-barrngumurra a-workiyana bala gun-gata Ju yerrcha gun-burriya marn․gi aburr-negiya aburr-workiya, rrapa wupa aburr-ni nipa burr-guya a-wena burrwa a-ni. Rrapa gun-gatiya waypa Brichíla (Priscilla) rrapa Akíla (Aquila) abirriny-jaliyana nula, lika abirriny-menga, abirriny-janyja gu-birrinyjipa gu-rrawa, lika Wangarr gun-nika jarlakarr mu-nguy yarlanga gubirrinyu-negarra nula. Ngardawa abirriny-jaliyana nula nipa a-wena marr gu-yinanga gun-mola.