Search form

Jama Aburr-ji 18:4

4Rrapa wolawola Jarradi (Saturday) gu-ni gu-workiyana, Paul a-bona a-workiyana, gu-bala gun-gata Ju yerrcha gun-burriya marn․gi aburr-negiya aburr-workiya a-wena burrwa a-workiyana, rrapa minypa nipa wugupa aburr-wengganachichiyana aburr-ni janguny. Minypa nipa Paul ana-nyala burr-guya a-wena burrwa Ju yerrcha rrapa gu-gata burr-yika gu-rrawa Grik (Greek) yerrcha burr-guta. Minypa nipa jal a-ni birripa barra gubi-na.