Search form

Jama Aburr-ji 18:7

7A-yinagata Paul a-wena burrwa. Lika gu-bawuna bala gun-gata Ju yerrcha gun-burriya marn․gi aburr-negiya aburr-workiya, wurra a-bona gu-gera gu-jinyja bala gun-gata Ditiyach Jatach (Titius Justus) gun-nika. Minypa nipa Ditiyach Jatach a-marrngoypiyana nula a-workiyana Wangarr.