Search form

Jama Aburr-ji 18:8

8Wurra Gripach (Crispus) an-gata Ju yerrcha gun-birripa bala jaga a-ganana a-workiyana, nipa rrapa aburr-yigipa aburr-borrmunga aburr-ngukurdanyjiyana rrapa marr aburr-balcha nula Jesus ngardawa Wangarr a-menga arrburrwa. Rrapa aburr-werranga aburr-jaranga aburr-gata Gorint aburr-guyinda aburr-galiyana janguny, lika birripa marr aburr-balcha rrapa minypa ngayburrpa nyiburr-nyala bama nyirrbu-gurragaja.